Hemşirelikte Lisans Tamamlama

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

 

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Sevim ÇELİK

 

Program Hakkında Genel Bilgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının24.08.2015 tarih ve 75850l60-301.01 .02148|78 sayılı kararı ile 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı”öğrenci kabulüne başlamıştır.

Programın Amacı: Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek üzere edindiği bilgi ve becerileri kullanabilen, mesleki ve evrensel değerleri benimsemiş; araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, topluma ve bilime katkıda bulunabilecek gelişime açık hemşireler yetiştirmek üzere ön lisans mezunu hemşirelere uzaktan eğitim olanaklarından yaralanmalarını sağlayarak hemşirelikte lisans programını tamamlatmaktır.

Kontenjan: Program 50 öğrenci kontenjanına sahiptir.

Kazanılan Derece: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları: Dört yarıyılı tamamlayarak “Hemşirelik Lisans Diploması” almaya hak kazanan hemşireler; kamu ve özel sektörde yatak başı hemşiresi, servis sorumlusu, sağlık bakım hizmetleri müdürü/hemşirelik hizmetleri müdürü olarak, pedagoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak, hemşirelikte yükseklisans eğitimi aldıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışabilirler, yeterli koşulları sağladıklarında eğitim kurumlarında akademisyen ve eğitimci olarak görev yapabilmektedir.

Eğitim Süresi ve Dili: Eğitim süresi 2 yıl, dili Türkçe’dir.

Eğitim-Öğretim Yöntemi:  Yürütülecek olan programda teorik ve uygulamalı dersler, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ile üniversitemizin ilgili birimlerinden görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. Hemşirelik Lisans Tamamlama programı çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülecektir. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanacaktır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır. Hemşirelik Lisans Tamamlama Programının teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren dersleri yüz yüze eğitim programı ile yapılacaktır. Uygulamalar Yüksekokul Hemşirelik Bölümü’nün uygun gördüğü Üniversite Hastaneleri, Kamu hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler ve Halk Sağlığı Birimi’ne bağlı birimlerde yapılır. Uygulamalar belirtilen kurumların cerrahi, kadın-doğum,çocuk ve psikiyatri servislerinde, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, acil birimlerinde, aile sağlığı merkezlerinde yapılır.

Derslere Devam: HELİTAM’a kayıtlı öğrenci derse kayıt olduğu tarihten itibaren teorik derslerin %70’ine devam etmek zorundadır. Derslerin %30’una devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve mezun olamazlar. Öğrenciler uygulamalarını toplam 30 iş günü olarak yapacaklardır. Belirtilen sürede uygulamasını tamamlamayan öğrenciler devamsız sayılır ve mezun olamazlar.

Ölçme ve Değerlendirme: Bir öğretim yarıyılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır.Ara sınavlar internet ortamında, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından yüz yüze yapılır.  Sınavların hangi tarihlerde uygulanacağı UZEM’in önerisi doğrultusunda Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından belirlenir.

Teorik derslerin ders başarı puanı, dönem içi değerlendirme puanının % 20’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme puanının % 80’inin toplamıdır. Uygulama notu, 100 (Yüz) tam not üzerinden belirlenir.  Başarı değerlendirilmesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.